Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Almindelige forretningsbetingelser for udlån

Gældende pr. 18. februar 2016

Gælder for såvel eksisterende som nye kunder

1. Indledning

Disse Almindelige Forretningsbetingelser (herefter Forretningsbetingelser) for udlån gælder for alle låneaftaler mellem låntager og Ekspres Bank A/S (herefter Ekspres Bank). Betingelserne gælder i det omfang andet ikke er særskilt aftalt for lånet.

Hvis låntager har en aftale på vilkår, der er forskellige fra nærværende Forretningsbetingelser, er det aftalens vilkår, der er gældende. De til enhver tid gældende Forretningsbetingelser forefindes på www.ekspresbank. dk/forretningsbetingelser

2. Forretningsbetingelserne kan ændres

Ekspres Bank kan ændre disse Forretningsbetingelser uden varsel og med øjeblikkelig virkning, hvis ændringerne ikke er til ugunst for låntager. Ellers vil ændringerne ske med tre måneders varsel.

3. Misligholdelsesomkostninger, renter og gebyrer

A. Misligholdelsesomkostninger

Hvis låntager misligholder en aftale med Ekspres Bank, kan Ekspres Bank forlange betaling for eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med administrationen af lånet, herunder eventuelle inkassoomkostninger

B. Renter

Renten tilskrives månedligt bagud. Renten kan enten være fast eller variabel, hvilket vil fremgå af låneaftalen.

Fast rente

Renten er fast og gælder for hele lånets løbetid.

Variabel rente

Ekspres Bank kan i løbende aftaleforhold uden varsel, sætte renten op på udlån på grund af udefrakommende forhold som banken ikke har indflydelse på og som har betydning for banken, bl.a. når (ikke udtømmende opremsning):

1. den af Nationalbanken offentliggjorte CIBOR rentesats (Copenhagen InterBank Offered Rate) for 3 måneders løbetid i gennemsnit inden for den seneste måned er ændret med 0,25 %-point eller mere siden sidste renteregulering.

2. der sker inden- eller udenlandske ændringer i penge- eller kreditpolitik, som påvirker det almindelige renteniveau,

3. sker anden udvikling i det almindelige renteniveau, f.eks. på penge- og obligationsmarkederne, eller

4. sker ændringer i skatter og afgifter

Ekspres Bank kan i løbende aftaleforhold med et varsel på 1 måned sætte renten op, hvis:

1. der sker ændringer i de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelsen af kundens rentevilkår,

2. eller banken ændrer sin generelle rentefastsættelse af forretningsmæssige grunde, f.eks. for at øge indtjeningen eller opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af pengeinstituttets ressourcer eller kapacitet.

Morarente

Såfremt den månedlige ydelse ikke betales rettidigt tillægges morarenter. Se prisliste.

C. Gebyrer

Ekspres Banks gebyrer fremgår af prislisten sidst i dette dokument. Gebyret vil enten blive opkrævet sammen med den månedlige ydelse eller tillagt lånets restgæld. Ekspres Bank kan ændre gebyrsatserne med 1 måneds varsel, såfremt markedsmæssige forhold i ind- og udland giver grund til ændring i gebyrsatserne eller Ekspres Bank ønsker at ændre sin generelle gebyrfastsættelse af forretningsmæssige grunde, fx til imødegåelse af øgede omkostninger, herunder tab eller skatter og afgifter eller for at opretholde/styrke kapitalgrundlaget.

På samme måde kan der indføres nye gebyrer med et varsel på 3 måneder. Med nye gebyrer menes priser for ydelser, som banken ikke tidligere har taget betaling for.

Gebyrer som skyldes udefra kommende forhold, som Ekspres Bank ikke har indflydelse på kan ændres uden varsel.

D. Meddelelse om rente- og gebyrændringer

Ekspres Bank annoncerer i dagspressen og oplyser ændringer i tilknytning til den ordinære månedlige opkrævning. Ændringer kan også udsendes pr. brev til låntager.

Ændringer, der sker uden varsel, annonceres i dagspressen senest samtidig med ikrafttræden og fremgår af den efterfølgende opkrævning. Ændringer, der kræver varsel, fremgår af en opkrævning forud for ændringen i så god tid, at varslet overholdes.

De gældende satser for renter og gebyrer vil fremgå af bankens hjemmeside www.ekspresbank.dk og kan sammen med den aktuelle rentesats for det enkelte lån fås oplyst ved henvendelse til Ekspres Bank.

4. Indbetalinger

Indbetalinger vil først blive anvendt til betaling af evt. forsikringspræmie, renter, gebyrer, andre omkostninger og dernæst til afdrag på lånet. (Nævnte rækkefølge er prioriteret).

5. Solidarisk hæftelse

Hvis lånet oprettes af to personer, hæfter begge personligt og solidarisk for den til enhver tid værende restgæld på lånet inklusive påløbne renter og gebyrer.

6. Indfrielse af lån

Låntager har til enhver tid ret til uden varsel at opsige lånet og indfri gælden til Ekspres Bank.

7. Opsigelse

Ekspres Bank har mulighed for at opsige låneaftalen med 3 måneders varsel. Låntager vil modtage en begrundelse ved evt. opsigelse af låneforholdet.

8. Underretningsforpligtelse

Hvis låntager ændrer adresse, skal den nye adresse oplyses til Ekspres Bank.

9. Kontoudskrift

En gang årligt indberettes saldo og renter til skattemyndighederne. Indberetningen er tilgængelig for den enkelte låntager.

10. Rykkerskrivelse

Hvis en ydelse ikke er betalt rettidigt, sender Ekspres Bank en rykkerskrivelse til låntager mod gebyr.

11. Fortrydelsesret

Ifølge kreditaftalelovens § 19 kan låntager fortryde en aftale om en finansiel tjenesteydelse indenfor 14 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, låntager har modtaget den aftalte ydelse.

Låntager har efter kreditaftaleloven krav på at få en række oplysninger, blandt andet om fortrydelsesretten og det produkt låntager har bestilt. Fortrydelsesfristen løber ikke, før låntager har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir, elektronisk post eller i en kreditaftale).

Falder fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, udløber fristen den følgende hverdag. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis aftalen på låntagers udtrykkelige anmodning er blevet opfyldt af begge parter inden udløbet af fristen. Dette vil ofte være tilfældet på f.eks. betalingsoverførsler. Efter udløbet af fortrydelsesfristen kan aftalen opsiges i overensstemmelse med reglerne i den konkrete aftale.

Hvis låntager ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal låntager blot, inden udløbet af fristen, underrette Ekspres Bank herom. Låntager kan give denne underretning skriftligt - f.eks. pr. brev eller via e-mail. Låntager skal blot sende underretningen senest inden fristens udløb. Hvis låntager vil sikre sig bevis for, at låntager har fortrudt rettidigt, kan låntager f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning kan ske på tlf.: 70 23 58 02 eller sendes til: Ekspres Bank, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup - e-mail: ekspresbank@ekspresbank.dk

Hvis låntager udnytter fortrydelsesretten, skal låntager uden unødig forsinkelse og senest 30 kalenderdage efter meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten tilbagelevere det låneprovenu, låntager har modtaget. Låneprovenuet er rentebærende i fortrydelsesperioden.

12. Ekspres Bank erstatningsansvar

Ekspres Bank er erstatningsansvarlig, hvis banken på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar er Ekspres Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

• Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer og beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Ekspres Bank selv eller en ekstern IT-leverandør, der står for driften af systemerne.

• Svigt i Ekspres Banks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking).

• Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Ekspres Bank selv eller dens

organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Ekspres Bank.

• Andre omstændigheder, som er uden for Ekspres Banks kontrol.

Ekspres Banks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

• Ekspres Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet.

• Lovgivningen under alle omstændigheder gør Ekspres Bank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

13. Behandling af kundeoplysninger

Ifølge lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000) skal Ekspres Bank oplyse låntager om behandling af de oplysninger, banken har registreret om låntager, samt hvem oplysningerne videregives til. Oplysningerne anvender banken typisk til kreditvurdering (herunder til fremtidige kreditvurderinger i forbindelse med tilsvarende låneansøgninger), administration og til at kunne tilbyde nuværende og tidligere låntagere de finansielle ydelser banken har og i fremtiden vil få.

Ekspres Bank noterer en række oplysninger om låntager, bl.a. navn, adresse, CPR-nummer og øvrige oplysninger fra ansøgningsskemaet. Disse oplysninger er nødvendige, for at Ekspres Bank kan foretage kreditvurderinger, sende kontoudskrifter og foretage lovpligtig indberetning til SKAT m.v.

Forskellige love kræver, at Ekspres Bank har visse oplysninger om låntager, f.eks. navn, adresse og CPR-nummer. Udover de oplysninger låntager selv har afgivet, vil Ekspres Bank som hovedregel hente oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder og registre. Det kan f.eks. være fra Det Centrale Personregister, kreditoplysningsbureauer o.a.

For at kunne opfylde aftaler med låntager, f.eks. overførsel af beløb til låntagers konto i et andet pengeinstitut, videregives de oplysninger om låntager, som er nødvendige til opfyldelse af dette formål. Desuden videregives låntagers oplysninger til offentlige myndigheder i det omfang, dette er foreskrevet i dansk lovgivning.

Låntager kan altid kontakte Ekspres Bank for at få at vide, hvilke oplysninger selskabet har registreret om låntager. Hvis det viser sig, at oplysningerne om låntager ikke er korrekte, retter Ekspres Bank dem naturligvis øjeblikkeligt. Ekspres Bank sørger samtidig for at underrette andre, der har modtaget de forkerte oplysninger.

Ekspres Bank videregiver alene oplysninger, til brug for varetagelse af administrative opgaver, herunder kundeadministration.

Hvis låntager vil klage over behandlingen af personoplysninger, kan det ske til: Ekspres Bank, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup - e-mail: Kundeservice@ekspresbankmail.dk eller til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K - e-mail: dt@datatilsynet.dk

14. NemKonto

Folketinget har i maj 2007 vedtaget en lov, der nu også giver Private Udbetalere som os mulighed for at bruge NemKonto-systemet i forbindelse med udbetalinger til dig som kunde.

Ordningen skal effektivisere betalinger fra os til dig – blandt andet er det nu ikke længere nødvendigt for os løbende at indhente og opdatere dine kontooplysninger. Fremover vil de

opdaterede oplysninger nemlig allerede findes i NemKonto-systemet. Omvendt vil du som betalingsmodtager ikke længere skulle huske at give os besked, hvis du får nyt kontonummer.

Dette indebærer dog, at der mellem NemKonto-systemet via vores bankforbindelse og os sker en elektronisk udveksling af din NemKonto. Ifølge persondatalovens § 29 har du derfor krav på nedennævnte underretning.

Underretning efter Persondataloven

Økonomistyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKonto-systemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet m.v.) til virksomheden KMD A/S.

Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer – også i den nye relation, hvor vi får adgang til at modtage oplysning om din NemKonto – er alene den forestående udbetaling til din NemKonto af skyldige beløb.

Praktisk foregår en betaling ved, at vi i forbindelse med en forestående udbetaling til din NemKonto indgiver en betalingsmeddelelse til NemKonto-systemet via vores bank.

Hvis du er en fysisk person, vil du i betalingsmeddelelsen være identificeret ved dit CPR-nr., hvis du har givet samtykke til, at vi må bruge det, eller hvis vi efter lovgivningen i øvrigt har ret til at behandle personnumre.

NemKonto-systemet påfører herefter automatisk betalingsmeddelelsen din registrerede NemKonto og sender betalingsmeddelelsen inklusiv kontonummeret tilbage til vores bankforbindelse. Herefter udbetaler vores bankforbindelse beløbet til din NemKonto.

Du kan altid henvende dig til NemKonto Support for at få oplyst, hvilke oplysninger NemKonto-registeret indeholder om dig, ligesom du også altid kan få hjælp til at rette eller slette eventuelt forkerte oplysninger. Du kan også selv se og rette dine oplysninger på www.nemkonto.dk. Dette følger af persondatalovens regler. NemKonto Support kan kontaktes på 44 60 63 68 eller via mail på support@nemkonto.dk

Mere information Du kan finde mere information om NemKonto-systemet på www.nemkonto.dk. Du kan også læse mere om reglerne om NemKonto-ordningen i Lov om offentlige betalinger m.v. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007).

15.Tillægsbetingelser for Automatisk kortbetaling For aftaler om Automatisk kortbetaling gælder følgende betingelser i tillæg til Ekspres Bank’s Almindelige Forretningsbetingelser for levering og drift af Ekspres Bank’s tjenester (Ekspres Bank’s Almindelige Forretningsbetingelser). Ved modstrid mellem betingelserne går disse særskilte betingelser for Automatisk kortbetaling forud.

En aftale om Automatisk kortbetaling indebærer, at kundens betaling af regninger fra Ekspres Bank vedrørende tilbagebetaling på Ekspres Bank’s kreditter sker ved automatisk overførsel af regningsbeløbet fra kundens betalingskort til Ekspres Bank. Den automatiske overførsel sker på datoen for betalingsfristens udløb – normalt første hverdag i måneden. Ved Automatisk kortbetaling er betalingsfristen minimum 3 dage efter regningsdatoen.

Tilmelding til Automatisk kortbetaling kan ske via Ekspres Bank’s online ansøgning eller Ekspres Bank’s netbank (Min Konto). Ved kundens tilmelding til Automatisk kortbetaling opkræver Ekspres Bank ikke betalingsgebyr pr. udsendt regning.

Ved kundens tilmelding til Automatisk kortbetaling, tilmeldes kunden til levering af kvittering på Ekspres Bank’s netbank (Min Konto).

Ved kundens tilmelding til Automatisk kortbetaling registrerer og opbevarer en tredjemand godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort på vegne af Ekspres Bank. Kunden kan til enhver tid ændre betalingskort-oplysningerne via Ekspres Bank’s netbank (Min Konto).

Kunden kan endvidere til enhver tid framelde sig Automatisk kortbetaling. Hvis kunden er tilmeldt Automatisk kortbetaling, og kunden ønsker at afvise betalingen af en regning, kan afvisningen ske via Ekspres Bank’s netbank (Min Konto) eller ved henvendelse til Ekspres Bank.

Afvisningen skal ske senest dagen inden betalingsfristen. Hvis kunden er tilmeldt Automatisk kortbetaling, og den automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (f.eks. hvis betalingen afvises af kunden eller af kundens bank), er Ekspres Bank berettiget til at fremsende en rykker til kunden. Rykkeren fremsendes pr. almindelig post. Ekspres Bank er berettiget til at opkræve et rykkergebyr herfor, jf. pkt. 20 i Ekspres Bank’s Almindelige Forretningsbetingelser for udlån.

Ekspres Bank er berettiget til at ophæve aftalen om Automatisk kortbetaling, hvis betalingen afvises.

16. Rådgivning

Ekspres Banks udbudte produkter tilbydes med standardiseret information, og der er derfor alene tilknyttet lille eller ingen individuel rådgivning hertil.

17. Legitimationsregler

Det er en betingelse for udbetaling af lånebeløbet, at der er forevist/indsendt gyldig billed- og adresselegitimation.

18. Forsikring

Det fremgår af låntagers lånedokument/kreditaftale, om låntager er omfattet af en forsikring. Hvis låneaftalen ikke er omfattet af forsikring, er det muligt at tilkøbe et forsikringsprodukt.

19. Markedsføring

Låntager kan når som helst sige nej tak til at modtage markedsføring af selskabets produkter og serviceydelser via elektronisk post, brev, kundeinformationer eller lign. ved at kontakte Ekspres Bank på e-mail: ekspresbank@ekspresbankmail.dk

20. Klageadgang

Låntager kan når som helst klage over Ekspres Bank ved at kontakte Ekspres Banks kundeservice på telefon 70 23 58 00. Er låntager ikke tilfreds med det svar, låntager får fra selskabets kundeserviceafdeling, har låntager mulighed for at skrive et brev eller en e-mail til den klageansvarlige i Ekspres Bank på e-mail: Kundeservice@ekspresbankmail.dk mærket ”Til den klageansvarlige”. Låntager har desuden mulighed for at klage til Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8B, 2. sal, 1256 København K, telefon 35 43 63 33, www.pengeinstitutankenaevnet.dk

21. Garantifond & tilsyn

Ekspres Bank er omfattet af Garantifonden for indskydere og investorer.

Ekspres Bank er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, telefon 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk

Prisliste

Der beregnes p.t. gebyrer for:

Rykkerskrivelse

100,00 kr.

Overdragelse til inkasso

100,00 kr.

Mgl. oplysning om adresseændring

150,00 kr.

Aftaleændring

150,00 kr.

Ekstra kontoudskrift

100,00 kr.

Kontogebyr (mdl. adm. gebyr) op til

59,00 kr.

Ekstra serviceydelser pr. time

350,00 kr.

Fotokopi pr. stk.

15,00 kr.

Opkrævningsgebyr inkl. betalingsservice op til

15,00 kr.

Opkrævningsgebyr inkl. indbetalingskort op til

29,00 kr.

Morarente

Såfremt den månedlige ydelse ikke betales rettidigt tillægges morarenter med 0,875 % pr. måned.​

​Firmainformation

CVR​: 29795924​

Kirkegårdsvej 1C | 9500 Hobro​​

​Telefon: 96 46 41 46

​​E-mail: info@ecoteck.dk

​Ecoteck A/S

Den ​billigste, sikreste og mest miljøvenlige varmeløsning.

Mød os på Facebook